Pravidla hry Banda Bukanýrů (verze 1.0)

Tato stránka popisuje pravidla hry Banda Bukanýrů, určené primárně pro táborové klany. Některé herní mechanismy jsou převzaty z karetní hry Loot.


Hráči

Hry se účastní jistý počet klanů (bukanýrských rodin); každý klan má svého kapitána (ten organizuje své svěřence) a pomocníka (ten počítá skóre a dohlíží na dodržování pravidel hry). Hra je centrálně řízena hlavním organizátorem.

Každá bukanýrská rodina má pro herní účely k dispozici jistý počet zlatých prutů a dělových koulí. Počty prutů a koulí určují délku a taktiku hry.

Bukanýrské rodiny jsou pravidelně rozmístěny po obvodu velkého kruhu, kde sedí a pozorují průběh hry. Hlavní organizátor má svou základnu uprostřed kruhu a stará se o průběh hry. Je pro tento účel vybaven lodním zvonem a hlásnou troubou.

Průběh hry

Hra probíhá klidně a beze spěchu; veškeré herní činnosti se odehrávají v kolech. Hlavní organizátor za pomoci hlásné trouby, vlastních hlasivek a lodního zvonu střídavě vyhlašuje obchodní kolo a pirátské kolo.

Obchodní kolo

Jakmile je vyhlášeno obchodní kolo, musí každá bukanýrská rodina vyslat na volné moře (do kruhu) obchodní loď. Velikost obchodní lodi (tj. počet námořníků, kteří ji tvoří) není stanovena a klan si ji může (pro každé obchodní kolo) dle libosti zvolit. Každý námořník na obchodní lodi drží v ruce zlatý prut; větší obchodní loď tím pádem veze větší množství zlata.

Aby byla obchodní loď kompaktní, všichni její členové se drží společného kusu motouzu. Takto uspořádáni volným krokem doplují ke středu hrací plochy (ale ne až úplně do středu; jednak by se tam střetli s ostatními obchodními loděmi, druhak tam má základnu hlavní organizátor). Cestou si broukají známou námořnickou píseň Row, Row, Row Your Boat; po připlutí ke středu broukat přestanou, sednou na zem a v poloze Vajrasana čekají, co bude dál.

Pirátské kolo

Když jsou všechny obchodní lodě na místě, vyhlašuje organizátor pirátské kolo. Po jeho ohlášení může každá bukanýrská rodina vypravit jednu pirátskou loď. Ta funguje obdobně jako loď obchodní, s tím rozdílem, že každý člen posádky pirátské lodi veze namísto zlatého prutu dělovou kouli. Pirátská loď při opuštění přístavu (ihned po oznámení pirátského kola) nahlásí pomocníkovi, která obchodní loď je jejím cílem. Může to být i vlastní obchodní loď (loď patřící stejné bukanýrské rodině). Během plavby není povoleno cíl měnit.

Pirátská loď si při plavbě nebrouká, ale hrůzyplně rytmizuje "Rum, dva tři". Dopluje takto až k obchodní lodi, která je jejím cílem a vyčká, jak kolo skončí.

Poté, co všechny pirátské lodi doplují ke svým cílům, nastane vyhodnocení:

Konec hry a hodnocení

Jakmile již není možno vyhlásit obchodní kolo (tj. alespoň jedné bukanýrské rodině dojdou zlaté pruty), hra končí. Pomocník své bukanýrské rodině sečte dovezené/ukořistěné zlaté pruty a odečte ty zlaté pruty, které nebyly vyvezeny. Bukanýrská rodina s nejvyšším skóre vyhrává.


Možné úpravy pravidel